Төрсний бүртгэл

2022-11-16


ХБНГУ-д байнга оршин суугаа Монгол Улсын харьяат иргэдээс төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн хүсэлтийг үндэслэн төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоно. Иргэний улсын  бүртгэлийн тухай хуулинд заасны дагуу хүүхдийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлэх шаардлагатай. Хэрэв хүүхдийн эцэг, эхийн аль нэг нь гадаад улсын харьяат бол тухайн улсын иргэншлийг аваагүй гэсэн нотолгоог заавал хүргүүлнэ.  
 

Хүүхдийн төрсний бүртгэлийг хийлгэж, төрсний гэрчилгээ авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

1. Хүүхдийн төрснийг бүртгүүлж, төрсний гэрчилгээ авах талаар эцэг, эхээс ЭСЯ-ны нэр дээр гаргасан өргөдөл (Өргөдөлд эцэг, эх хоёр хоёулаа гарын үсэг зурж, өөрсдийн ХБНГУ-д амьдарч буй хаяг, холбоо барих утасны дугаараа бичсэн байна)

2. Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлгийг татан авч, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөн хавсаргах. (Мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх заавартай сайтар танилцана уу)

3. Эцэг, эхийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар

4. Эцэг, эхийн гадаад паспортын хуулбар

5. Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар (гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол тухайн улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гэрчилгээний хуулбар, орчуулгын хамт)

6. Хүүхэд ХБНГУ-д төрснийг гэрчилсэн бичиг баримтын хуулбар түүний орчуулга. (Орчуулгыг эх хуувиар заавал ирүүлнэ)

7. Төрсний гэрчилгээг шуудангаар буцааж авах тохиолдолд хүлээн авахаар өөртөө хаяглан, баталгаат шуудангийн марк наасан  дугтуй.

8. Гэрчилгээний төлбөр 10 еврог тушаасан баримт.

Жич: Төрсний бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг дараах холбоосоор орж үзнэ үү. https://burtgel.gov.mn/post/60065