ЭСЯ-НААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Консулын үйлчилгээний төрөл

Хураамж /евро/

Төрснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

Үнэ төлбөргүй

Гэрлэлт бүртгэж, гэрчилгээ олгох

15

Гэрлэлт нөхөн бүртгүүлэх

5

Нотариатын үйлчилгээ

5

Гадаад паспорт шинээр олгох

55

Гадаад паспорт сунгах /5 жилээр/

20

ЭСЯ-ны тодорхойлолт гаргаж өгөх

5

Буцах үнэмлэх олгох

65

Монгол Улсын иргэний харъяатаас гарах

150

Элчин сайдын яамны консулын хэлтэс 2014 оны 01-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн бэлэн мөнгө хүлээн авахгүй болсон тул үйлчилгээний хураамжийг урьдчилан ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн байхыг сануулж байна.

Элчин сайдын яамны харилцах данс:

Empfänger: Botschaft der Mongolei
Geldinstitut:Deutsche Bank AG
Kontonummer: 0794933
Bankleitzahl: 100 700 00

IBAN: DE48 1007 0000 0079 4933 00

BIC: DEUTDEBBXXX
Verwendungszweck: Name und Verwendungszweck